Política de privacitat

Política de privacitat

Mitjançant la present Política de Privacitat, CATALUNYA DE MITJANS CULTURALS pretén mostrar el seu compromís pel que fa al compliment de les normatives i legislacions que es deriva del tractament de la informació necessària per a la prestació dels seus serveis, i de l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. En particular, CMC manifesta el seu compromís pel que fa al compliment de les normatives orientades a la protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, es consideren com a marc de referència, principalment:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).

Aquesta declaració s’aplica a qualsevol lloc web, aplicació, producte, programari o servei que pertanyi a CMC i que hi trobi vinculat (en conjunt, els seus serveis). De vegades, un servei estarà vinculat a una declaració de privacitat diferent, que n’enumerarà les pràctiques de privacitat particulars.
CMC és l’entitat gestora de CoolturaFM responsable del tractament de dades relatives al tractament de la informació necessària per a la prestació dels seus serveis i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquesta política pot ser periòdicament actualitzada, per això, l’instem que hi accedeixi i la revisi. En cas que realitzem canvis que considerem importants, l'informarem a través d’un avís en els serveis pertinents o ens comunicarem amb vostè a través d'altres mitjans com el correu electrònic.

1. Sobre nosaltres

CMC és l’entitat gestora de Cooltura FM, mitjà de comunicació cultural i sense ànim de lucre.

La nostra adreça a efectes de notificació, comunicació i contacte és Roc Boronat, 67 08005 Barcelona i ha habilitat la següent adreça de correu electrònic per a les comunicacions i notificacions relacionades amb els tractaments d’informació i dades personals, incloent l’exercici dels drets que s’indiquen en la present Política:

radio@coolturafm.com

 

A més, en compliment de la normativa de protecció de dades, i amb la finalitat de millorar i assegurar l’adequada gestió de les dades de caràcter personal, CMC ha designat un delegat de Protecció de Dades (amb les funcions indicades en la present Política de Privacitat), amb el qual pot contactar mitjançant escrit dirigit a l’adreça indicada, o mitjançant l’adreça de correu electrònic:

radio@coolturafm.com

2. Informació i dades de caràcter personal que recopilem

La informació de caràcter personal es refereix a qualsevol informació que es relacioni amb una persona física identificada o identificable. Una persona física identificable és aquella que pot identificar-se, directament o indirectament, especialment amb referència a un element d’identificació, ja sigui un nom, un número d’identificació, les dades d’ubicació, la identificació en línia, o a un o més factors específics de la identitat física, psicològica, genètica, mental, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

Aquestes dades de caràcter personal s’integren en les activitats corresponents de tractament de CMC i seran tractades amb el fi específic de cada tractament de conformitat amb la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal i les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, especialment per l’Esquema Nacional de Seguretat, tenint en compte la tipologia de les dades i els riscos previsibles.

Recopilem, emmagatzemem i tractem la informació (i en particular de les dades de caràcter personal) necessària per a la prestació dels nostres serveis. En particular, la informació que recollim és:

 • La Informació dels nostres clients necessària per als nostres serveis, incloent informació de caràcter identificatiu i de contacte, acadèmica i professional, econòmica i de dades bancàries, necessària per prestar els nostres serveis i per als nostres propòsits operacionals i de negoci. Encara que la major part d’aquesta informació és de caràcter empresarial, poden incloure dades de caràcter personal, principalment referent al personal de contacte de les nostres empreses clients.
 • Prèvia sol·licitud del consentiment dels afectats, CMC pot enviar per correu electrònic comunicacions comercials o informatives, tipus newsletter, per a això s’utilitzaran les dades identificatives i de contacte facilitades directament per l’interessat. En aquests enviaments s’indicarà de manera específica els mecanismes adequats per desactivar la recepció d’aquests enviaments.
 • De la mateixa manera, recopilarem informació, incloent dades de caràcter personal (principalment identificatives i de contacte), mitjançant la nostra pàgina web, sempre que es registri en els esdeveniments publicitats a través de la mateixa, o sempre que s’utilitzin els mecanismes de contacte o sol·licitud d’informació.
 • També recopilem informació personal de tercers com els nostres socis, col·laboradors, proveïdors de serveis i llocs web disponibles públicament, per oferir serveis que considerem que podrien ser del seu interès i per ajudar-nos a mantenir precisió en les dades i oferir i millorar els serveis. A més, els nostres servidors, registres i altres tecnologies recopilen certa informació automàticament per ajudar-nos a administrar, protegir i millorar els nostres serveis, analitzar el seu ús i millorar l’experiència dels usuaris.
 • A nivell intern, CMC recopila, emmagatzema i tracta dades de caràcter personal dels seus treballadors i col·laboradors, necessàries per mantenir la relació laboral amb els treballadors, i complir amb les obligacions legals en la matèria.

3. Com protegim la informació i les dades de caràcter personal

A CMC disposem d’un elevat compromís amb la seguretat de la informació que tractem, i amb el compliment dels requisits legals que ens són d’aplicació. En aquest sentit, per assegurar la confidencialitat, disponibilitat i integritat tant de la informació que tractem (i, en particular, de les dades de caràcter personal), com dels sistemes, xarxes, aplicacions i bases de dades utilitzades per al seu tractament, a CMC:

 • Desenvolupem de manera periòdica avaluacions dels riscos associats a la seguretat de la informació i a la protecció de les dades de caràcter personal, analitzant la nostra situació davant del risc i definint plans d’acció en conseqüència.
 • S’ha definit una Política de Seguretat de la Informació i Protecció de Dades d’obligat compliment per part de les diferents parts que intervenen en el tractament de la informació.
 • S’han desenvolupat Procediments de Control d’Accessos, Seguretat dels sistemes i les comunicacions, Gestió d’Incidències i Violacions de Seguretat, i de Suport de la informació.
 • S’han desenvolupat accions de sensibilització i formació necessàries per assegurar el compliment d’aquestes polítiques i procediments.

En el cas que, com a usuari o part afectada, detecti alguna incidència o violació de seguretat, o alguna vulnerabilitat que pugui ser afectada, CMC posa a disposició dels afectats l’adreça: radio@coolturafm.com, a través de la qual es poden realitzar les comunicacions que es considerin adients o necessàries per a la millora de la seguretat de la nostra informació i sistemes.

4. Drets dels titulars de les dades

CMC ha habilitat els mitjans necessaris per complir amb el dret d’informació i amb l’obtenció del consentiment en els casos que sigui necessari per assegurar la licitud dels tractaments de les dades de caràcter personal. En el moment de l’obtenció o recollida de la informació, CMC es compromet a informar els afectats, sobre la identitat del responsable, la finalitat, les possibles comunicacions o transferències, i la possibilitat d’exercir els drets recollits en la normativa.

CMC reconeix i garanteix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat, recollits per la normativa de protecció de dades. Vostè com a interessat o afectat pot:

 • DRET D’ACCÉS: Obtenir confirmació de si s’estan tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, té dret a accedir a la informació següent referent al tractament de les seves dades:
  • els caps del tractament;
  • les categories de dades personals de què es tracti;
  • els destinataris o les categories de destinataris als quals es podran comunicar les dades personals;
  • el termini previst de conservació de les dades personals;
  • l’existència del dret a sol·licitar la rectificació, supressió, oposició de dades, o la limitació del tractament;
  • el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control;
  • quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen;
  • l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils i informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat;
  • les garanties adequades en virtut de l’article 46 relatives a la transferència quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional
 • DRET DE SUPRESSIÓ: Obtenir la supressió de les seves dades quan passi alguna de les circumstàncies següents (sempre que les dades no s’ajustin a algun dels requisits previstos en la normativa: que siguin dades d’interès general, necessàries per al compliment d’una obligació legal, o per exercir el dret de llibertat d’expressió …):
  • les dades personals ja no siguin necessàries per a la finalitat amb la qual van ser recollides
  • l’interessat retiri el consentiment donat per al tractament de les dades
  • l’interessat s’oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament
  • les dades personals hagin estat tractades il·lícitament
  • les dades personals s’hagin de suprimir per al compliment d’una obligació legal que es pugui establir
 • DRET DE RECTIFICACIÓ: Modificar les dades inexactes, errònies o incompletes.
 • DRET DE PORTABILITAT: Rebre de CMC les dades personals que li incumbeixin i a transmetre-les a un altre responsable del tractament quan:
  • la licitud del tractament estigui basada en el consentiment de l’interessat o en el compliment d’un contracte
  • el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats
 • DRET D’OPOSICIÓ: Oposar-se que dades personals que li concerneixen siguin objecte d’un tractament basat en el compliment de finalitats d’interès públic o d’interès legítim per al responsable.
 • DRET DE LIMITACIÓ: Obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
  • l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar-ne l’exactitud
  • el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús
  • el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions
  • l’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut del dret d’oposició

Per a l’exercici d’aquests drets, CMC ha habilitat l’adreça de correu electrònic radio@coolturafm.com, a través de la qual vostè podrà contactar amb l’organització per sol·licitar l’exercici dels drets que la normativa reconeix. De la mateixa manera, podran ser exercits a través de l’adreça de correu postal indicada en el primer apartat.

Per a un exercici adequat d’aquests drets, l’instem que utilitzi com a referència les plantilles i models per a l’exercici dels drets que es poden localitzar en l’enllaç de cada dret.

A més, l’informem de la possibilitat, en cas de considerar que els seus drets han estat vulnerats o que no s’ha actuat adequadament respecte a les sol·licituds de drets que hagi pogut realitzar, de presentar la reclamació corresponent davant l’Agència de Protecció de Dades, a la qual es podrà dirigir a través de la seu electrònica, accessible des de la seva pàgina web (www.aepd.es)